دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 1-187 

علمی - تخصصی

دربار و درباریان در دوره ی مادها و هخامنشیان

صفحه 1-13

محمد داندامایف؛ منصور حمدالله زاده


مانویان چگونه زندیک شدند؟

صفحه 14-40

وحید اسدی؛ میرزا محمد حسنی