مسیحیان نسطوری و تأثیر آنها بر وقایع دوره خسرو دوم

نوع مقاله : علمی - تخصصی

نویسنده

دانش آموخته دکترای تاریخ ایران باستان از گروه تاریخ دانشکده ادبیات دانشگاه تهران و مدرس گروه تاریخ دانشگاه ارومیه

چکیده

با وجود اینکه حکومت ساسانی از دیرباز بر پایه آیین زردشتی استوار بود و این آیین مخالف ترقی و نفوذ سایر اقلیت‌های دینی در سلسله مراتب قدرت بود اما مسیحیان نسطوری در این دوره، در نتیجه تعامل و تقابل خسرو با بیزانس و مسیحیانِ در درون قلمرو شاهنشاهی، وارد معادلات قدرت در سلسله مراتب اداری شاهنشاهی ساسانی شدند. با این مقدمه پژوهش حاضر به دنبال بررسی نقش نسطوریان در دوران خسرو پرویز و چگونگی ایفای نقش آنها در اداره قلمرو ساسانی، از طریق توصیف و تحلیل داده‌های منابع، است و به دنبال آن است تا میزان اثرگذاری آنها بر حوادث این دوره، در نتیجه فعالیت نسطوریان و اثرپذیری از رخدادهای داخلی و خارجی و تاثیرشان بر تصمیمات خسرو دوم روشن سازد. بنابراین، چرایی و چگونگی نقش نسطوریان در اداره قلمرو ساسانی پرسشی است که در اینجا مطرح می‌شود و فرضیه این تحقیق نیز گویای نفوذ این قشر مذهبی در دربار ساسانی است که توانستند در بسیاری از رخدادهای این دوره موثر واقع شوند و از بسیاری از حوادث داخل و خارج از قلمرو ساسانیان، در نتیجه تصمیماتی که خسرو بر آنها تحمیل کرد، اثراتی را بپذیرند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات