سخن مدیر مسئول نشریه

نویسنده

هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی - واحد شاهرود

چکیده

نخستین شماره دوفصلنامه "مطالعات ایران کهن" که هم اکنون از محضر خوانندگان و پژوهشگران علاقه‌مند به مباحث پژوهش‌های تاریخی می‌گذرد حاصل تلاش جمعی از پژوهشگران این حیطه و گروهی از متخصصان و پژوهشگران تاریخی است که در نقد و بررسی و داوری مقالات هیات تحریریه مجله را یاری نموده‌اند.
نخستین شماره مجله شامل هفت مقاله پژوهشی است که به ترتیب توالی تاریخی دوره ایلام باستان – ماد و هخامنشی و ساسانی را شامل می‌گردد.
در پایان امید می‌رود نخستین شماره مجله "مطالعات ایران کهن" مورد توجه پژوهشگران رشته تاریخ قرار گیرد. نگارنده بر خود وظیفه می‌داند از تمامی بزرگوارانی که در انجام مراحل مختلف انتشار مجله به خصوص داوری مقالات ما را یاری کردند سپاسگزاری کنم. امیدوارم در ادامه شاهد انتشار سایر شماره‌های مجله باشیم.

کلیدواژه‌ها