فرایند پذیرش مقالات

 فرآیند پذیرش مقاله

شروع کار

دریافت مقاله از طریق سامانه

بازبینی اولیه مقاله توسط کارشناس

در صورت عدم هماهنگی با شیوه نامه عودت به نویسنده مسئول

در صورت هماهنگی با شیوه نامه ارسال به سر دبیر جهت ارزیابی اولیه

ایجاد فایل بایگانی مقدماتی

در صورت عدم تایید اعلام به نویسنده مسئول بعد از دو هفته

در صورت تایید ارزیابی اولیه ارسال برای انتخاب داور

تعیین داور از سوی سردبیر

بایگانی مقاله با ذکر نام در فایل مقالات

تنظیم فرم داوری

ارسال مقاله به همراه فرم و نام داوری به داور مربوطه به صورت الکترونیکی و در موارد خاص به صورت کپی

ایجاد فایل داوری مقاله

ارسال مقالات اصلاحی بعد از ارزیابی داوران به نویسنده یا نویسندگان مسئول

آماده سازی مقاله بعد از ارزیابی داوران

- ارائه گواهی به نویسنده یا نویسندگان مقاله با هماهنگی سردبیر

- ارائه گواهی به داوران بنا به پیشنهاد مدیر داخلی و یا سردبیر

- مرتب سازی مقاله

- صفحه بندی اولیه

- حروف چینی

- صفحه آرایی

- ویراستاری فنی

- تطبیق با شیوه نامه

- ارسال مقاله به نویسنده مسئول جهت تکمیل مقاله و اصلاحات خواسته شده داوران

- دریافت مجدد مقاله

- بازبینی مقالات بر اساس اولویت‌های خارجی و داخلی و همچنین ارزیابی مقدماتی فرم‌های داوری 

- بازبینی و ارزیابی مجدد مقالات توسط سر دبیر

- پیشنهاد و اصلاحیه سر دبیر در برخی از مقالات

- ارسال مجدد مقالات به نویسنده مسئول جهت رفع برخی از نواقص کار

- ویراستاری فنی مجدد

- بررسی مجدد صفحه بندی

- صفحه آرایی حروف چینی و تنظیم مجدد آنها با تغییرات جدید

- تهیه فایل‌های پی دی اف

- ارسال نهایی مقاله به نویسنده مسئول جهت بازبینی مجدد

- تایید فرمت نهایی مجله

انتقال اطلاعات فهرست فارسی و لاتین بر روی جلد

نمونه گیری(کپی)

ارائه جلد به کارشناس و سر دبیر جهت ویرایش

دریافت جلد اصلاحی

بررسی فایل‌های پی دی اف و سر هم بندی کلیه مقالات

بازبینی و بررسی فایل پی دی اف مقالات در فرمت نهایی و اضافه کردن و حذف برخی از اضافات

دریافت مجوز از سر دبیر جهت نشر مجله

بررسی اولیه مجله

سر دبیر

ارسال به نویسندگان مقالات

پایان کار