مقدمه استاد شعبانی به مناسبت نشر اولین شماره

نویسنده

استاد

چکیده

اهل تاریخ با آگاهی درست از گذشته ملت خود می دانند که مردم، از گذشته های دور قله هایی را تسخیر کرده اند که پایین آمدن از آنها میسر کسی نیست و همان گونه که ذکر شد حتی ادنی فردی از کشور خور را مهبط انوار الهی میداند و جایی را که ایستاده است مرکز ثقل جهان می پندارد . هویت ملی ما در خلال هزاره ها تحصیل شده است که نه چیزی جای آن را میگیرد و نه قابل معاوضه با دستاوردهای امروزی دیگران است و به عبارتی دیگر هیچ کس نمیتواند آن را نادیده بگیرد. زنده و جاندار و برقرار است و مسلما حالا حالا ها می ماند.

کلیدواژه‌ها