داوران

منشور داوری

مقالات دوفصلنامه علمی تخصصی مطالعات ایران کهن با کمک اساتید و اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی و مؤسسات آموزش عالی و متخصصان پژوهشگر حوزه مربوطه سراسر کشور داوری می شوند. اعضای هیئت تحریریه نشریه از شما همکار گرامی صمیمانه درخواست می‌نماید که با داوری دقیق مقالات، در ارتقای محتوای علمی و کیفی فصلنامه یاری رسانید.توجه فرمائید روش داوری مقالات در این فصلنامه روش بسته می باشد . بدان معنی که مشخصات نویسنده برای داوران مشخص نمی باشد ( و بالعکس )  اما نظرات داوری مقالات کاملاً محرمانه تلقی شده و نویسندگان پرسش‌های داوران را به صورت ناشناس با نام‌های "داور 1"، "داور 2" و ... ملاحظه خواهند نمود.

هیئت تحریریه دوفصلنامه علمی تخصصی مطالعات ایران کهن از زحمات همه داوران گرامی برای ارزیابی علمی مقالات ارسالی کمال تشکر و قدردانی را دارد.

وظایف داوران (Reviewers’ responsibility)

 •  داوران در بررسی کیفی، محتوایی و علمی مقالات، به سردبیر و اعضای هیئت تحریریه مجله یاری رسانده، و از طریق دفتر مجله به بهبود و ارتقاء کیفی و محتوایی مقالات نویسندگان کمک می کنند.

 • داور انتخابی می بایست بعد از بررسی خلاصه مقاله، بلافاصله سردبیر نشریه را از تصمیم خود در مورد پذیرش یا عدم پذیرش داوری (به دلیل نبودن موضوع مقاله در حوزه کار داور، کمبود وقت یا ...) مطلع نماید. همچنین در صورت عدم پذیرش داوری، انتظار می رود داور سردبیر نشریه را در انتخاب داور جایگزین یاری کند.

 •  داور به لحاظ حرفه ای  باید در حوزة موضوعی مقاله صاحبنظر و متخصص باشد. داور نباید مقالاتی که با حوزة تخصصی وی فاصله دارد را بپذیرد. همچنین شایسته است داور از پذیرش داوری مقالاتی که با موضوعات آنها اختلاف نظر اصولی دارد و ممکن است نتوانددر مورد آنها بررسی منصفانه ای انجام دهد، اجتناب کند. 

 • داور نباید مقالاتی که منافع اشخاص، (حقیقی یا حقوقی) به وسیله آن حاصل و یا روابط شخصی در آن مشاهده می شود را برای داوری قبول کند.

 • داور نباید داوری مقالاتی که در انجام، تجزیه و تحلیل یا نوشتن آن مشارکت داشته است، را قبول نماید.

 • در صورت پذیرش داوری مقاله، داور موظف است نظرات تخصصی و اصلاحی خود را با وضوح و روشنی و در صورت نیاز با ارائه مدارک لازم در مهلت زمانی تعیین شده به سردبیر مجله ارائه نماید. بررسی دقیق مراجع، جداول، تصاویر و دیگر ضمایم مقاله نیز جزو وظائف داور می باشد.

 • داوری مقالات بایستی بر اساس مستندات علمی و استدلال کافی انجام شده و از اعمال نظر سلیقه ای، شخصی، صنفی، نژادی، مذهبی و غیره در داوری مقالات خودداری گردد.

 • از داور انتظار می رود ارزیابی خود در مورد نقاط قوت و ضعف مقاله را به صورتی سازنده، صریح و آموزشی و همراه با تجزیه و تحلیل نقاط قوت و ضعف و ارائه پیشنهادهایی جهت اصلاح مقاله، به سردبیر مجله ارائه کند.

 • انتظار می رود داور مسئولیت پذیر، پاسخگو، وقت شناس، حقیقت جو، علاقه مند، و پایبند به اخلاق حرفه ای و رعایت حقوق دیگران باشند. استناد به شواهد معتبر و متناسب، انصاف، ادب، پرهیز از تعصب و پیش داوری و شتابزدگی، به همراه بیانی واضح برای سردبیر درباب میزان تناسب مقاله برای نشردر مجله از دیگر خصوصیات داوران است.

 • از داوران انتظار میرود در صورتیکه مقاله از لحاظ اصولی بدون عیب و واضح نوشته شده است، از باز نویسی و اصلاح آن بر اساس سلیقه و اولویتهای شخصی خود اجتناب کنند. داوران باید به خاطر داشته باشند که مجله به تخصص علمی آنها احتیاج دارد نه خدمات ویراستاری ایشان.

 • داور موظف به اطمینان از ارجاع دهی کامل مقاله به کلیه تحقیقات، موضوعات و نقل قول هایی که در مقاله استفاده شده است می باشد. همچنین از داور انتظار می رود تحقیقات چاپ شده مرتبط که در مقاله به آنها ارجاع داده نشده است را به نویسندگان یادآوری کند.

 • داور باید کلیه اطلاعات موجود در مقالات را محرمانه تلقی نموده و از دراختیار دیگران قراردادن و بحث دربارة جزئیات آن با دیگران احتراز نماید.

 • داور حق ندارد قبل از انتشار مقاله، از داده ها یا مفاهیم جدید آن به نفع یا علیه پژوهش های خود یا دیگران یا برای انتقاد یا بی اعتبار سازی نویسندگان استفاده کند. همچنین پس از انتشار مقاله، داور مجاز به انتشار جزئیاتی فراتر از انچه توسط مجله منتشر شده است نمی باشد.

 • داور حق ندارد بجز با مجوز سردبیر مجله، داوری یک مقاله رابه فرد دیگری از جمله همکاران هیات علمی یا دانشجویان تحصیلات تکمیلی خود بسپارد. نام هر کسی که در داوری مقاله کمک نموده باید در گزارش داوری به سردبیر ذکر و در مدارک مجله ثبت گردد.

 • داور اجازه تماس مستقیم با نویسندگان در رابطه با مقالات در حال داوری را ندارد. هرگونه تماس با نویسندگان مقالات فقط از طریق فصلنامه انجام خواهد گرفت.

 • از داوران انتظار می رود در گزارش "رفتار غیراخلاقی انتشاراتی و پژوهشی"  و ارسال مستندات مربوطه،  به سردبیر مجله جدیت و اهتمام به خرج دهند.

 

نام داور رشته تخصصی وابستگی سازمانی
عسکر بهرامی کهیش‌نژاد تاریخ ایران، فرهنگ و زبان های باستانی هیات علمی بنیاد دائرةالمعارف اسلامی
مهرناز بهروزی تاریخ، تاریخ ایران، تاریخ نگاری، جغرافیای تاریخی، هنر هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی - واحد تهران مرکز
بهرخ جمالی تاریخ، تاریخ ایران، تاریخ نگاری، جغرافیای تاریخی، سایر، هنر دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تهران مرکز
محمدمهدی جهان پرور تاریخ، تاریخ ایران، تاریخ نگاری، جغرافیای تاریخی، سایر گروه سیاست پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
محمداقبال چهری باستان شناسی، تاریخ ایران، تاریخ نگاری، جغرافیای تاریخی، هنر عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی - واحد تهران مرکزی
شهناز حجتی نجف ابادی گروه تاریخ و ایرانشناسی دانشکده علوم انسانی دانشگاه میبد میبد ایران.
میرزا محمد حسنی تاریخ، تاریخ ایران، تاریخ نگاری، جغرافیای تاریخی، هنر هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی - واحد شاهرود
مسعود دادبخش تاریخ پژوهشگر بنیاد ایران شناسی
شهرزاد ساسان پور تاریخ ایران، جغرافیای تاریخی، هنر گروه آموزشی معارف اسلامی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی. تهران. ایران
محمد ملکی تاریخ دانش آموخته دکترای تاریخ ایران باستان از گروه تاریخ دانشکده ادبیات دانشگاه تهران و مدرس گروه تاریخ دانشگاه ارومیه
مهرداد نوری مجیری تاریخ، تاریخ ایران، تاریخ نگاری، سایر پژوهشگر