اهداف و چشم انداز

موضوعاتی که در حوزه مطالعاتی و نشر این نشریه قرار می گیرد :

 • تاریخ ایران باستان
 • اسطوره های ایران باستان
 • منابع مادی تاریخ ایران (دستاوردهای باستان شناسی) 
 • مطالعات مرتبط با تمدن های همسایه تاثیرگذار یا تاثیرپذیر از ایران
 • جغرافیای تاریخی ایران باستان
 • مطالعات جامعه شناسی تاریخی ایران
 • حوزه فرهنگ و زبان های باستانی ایران
 • حوزه فرهنگ و زبان های باستانی متاثر یا تاثیرگذار بر ایران
 • اقوام محلی دوران باستان ایران
 • تاریخ نگاری در ایران 
 • تمدن ایران باستان و همسایگانش  .
 • اقوام پیش از آریائیها در فلات ایران.
 • مباحث هنر و صنایع  در ایران با تاکید بر دوره باستان
 • مباحث دین و اندیشه در ایران با تاکید بر دوره باستان.
 • مطالعات سکه شناسی ایران.
 • سایر موضوعات مرتبط با تاریخ به تشخیص فصلنامه.