اعضای هیات تحریریه

صاحب امتیاز

منصور حمدالله زاده

ORCID iD icon منصور حمدالله زاده

تاریخ ایران - پیش از اسلام

mansour.hamdollahzadeh@srbiau.ac.ir

mansour001@gmail.com

هیات علمی دوفصلنامه

مدیر مسئول

میرزا محمد حسنی

تاریخ استادیار
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی - واحد شاهرود

mohamadhassani68yahoo.com

سردبیر

منصور حمدالله زاده

تاریخ ایران پیش از اسلام دانشگاه آزاد اسلامی - واحد علوم تحقیقات - تهران

mansour001gmail.com
09121344828
0000-0002-3336-958X

اعضای هیات تحریریه

مهرناز بهروزی

تاریخ استادیار
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی - واحد تهران مرکز

mehrnaz_behrooziyahoo.com

شهرام جلیلیان

تاریخ استاد
عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز

jalilianshahramyahoo.com

محمد اقبال چهری

باستان شناسی استادیار
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی - واحد تهران مرکز

eghbal1262yahoo.com

میرزا محمد حسنی

تاریخ استادیار
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی - واحد شاهرود

mohamadhassani68yahoo.com

مسعود دادبخش

تاریخ مدرس دانشگاه
پژوهشگر بنیاد ایران شناسی

dadbakhsh.masoudgmail.com

مریم دارا

فرهنگ و زبان‌های باستانی استادیار
عضو هیأت علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

maryam_darayahoo.com

شهرزاد ساسانپور

تاریخ استادیار
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی - تهران مرکز

sh.sasanpurgmail.com

عمادالدین شیخ الحکمائی

تاریخ پژوهشگر کتیبه‌ها و اسناد مؤسسه باستان‌شناسی دانشگاه تهران

emad_hokamaiiyahoo.com

سینا فروزش

تاریخ استادیار
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی - واحد علوم تحقیقات

s-forouzeshsrbiau.ac.ir

مهرداد ملکزاده

باستان شناسی استادیار
عضو هیأت علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

malekzadeh.mehrdadgmail.com

اعضای هیات تحریریه بین المللی

تورج دریایی

تاریخ استاد
عضو هیات علمی و استاد دانشگاه کالیفرنیا - اروین

tdaryaeeuci.edu

تاریخ ایران - پیش از اسلام

اعضای هیات تحریریه

بهرخ جمالی

تاریخ پژوهشگر تاریخ ایران - قبل از اسلام

jamalibehrokhyahoo.com

منصور حمدالله زاده

تاریخ ایران پیش از اسلام دانشگاه آزاد اسلامی - واحد علوم و تحقیقات - تهران

mansour001gmail.com
09121344828
0000-0002-3336-958X


دکترای تاریخ - ایران پیش از اسلام - دوره پیشا هخامنشیان

مهرداد نوری مجیری

تاریخ پژوهشگر تاریخ ایران - قبل از اسلام

m.noorimojiriyahoo.com