نقش درخت بر ُمهر و اثر مُهرهای ایلامی (3000-539ق.م)

نوع مقاله : علمی - تخصصی

نویسنده

پژوهشگر

چکیده

یکی از مهم ترین عناصر هنری تمدن ایلام مهرهای استوانه ای است که از نیمه دوم هزاره چهارم ق.م تا پایان حکومت ایلام در این سرزمین رایج بود. نقوش این مهرها همواره در ارتباط با ایده مالکیت، تجارت و نقوش حکاکی شده بر روی آنها ،در ارتباط با اسطوره و مذهب دیده می شود. یکی از مهم ترین نقوش مهر‌های استوانه ای ایلام به نقش مایه درخت و گیاهان اختصاص یافته است که در غالب موارد نمودی از مراسم های مذهبی و اعتقادی آنان و از سویی بیانگر جغرافیای زیست محیطی آن دوران می باشد. در این پژوهش دو سوأل اصلی مطرح گردیده است: 1. بیشترین تداوم و تکرار نقوش مهری در آثار هنری ایلام متعلق به نقش کدام درخت است؟ 2. این نقوش در آثار ایلامی بازتاب چه مفاهیمی هستند؟ این پژوهش با هدف دست یابی به تأثیر نقشمایه درخت بر باورهای ایلامیان صورت گرفته است. لذا با روش توصیفی- تحلیلی، این نتیجه حاصل گردید که بیشترین عامل بر شکل گیری این نقوش اسطوره و باورهای مذهبی و پر تکرارترین نقش مربوط به درخت زندگی(سرو) بوده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات