موضوعات = فرهنگ و زبان های باستانی
دربار و درباریان در دوره ی مادها و هخامنشیان

دوره 1، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 1-13

محمد داندامایف؛ منصور حمدالله زاده


مانویان چگونه زندیک شدند؟

دوره 1، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 14-40

وحید اسدی؛ میرزا محمد حسنی


خطوط وزبانهای رایج در قلمرو هخامنشی

دوره 1، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 68-102

لیلا شامیری


نقش درخت بر ُمهر و اثر مُهرهای ایلامی (3000-539ق.م)

دوره 1، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 123-161

مهرداد نوری مجیری


آغاز سخن به مناسبت اولین شماره نشریه - صاحب امتیاز

دوره 1، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 8-8

منصور حمدالله زاده