کلیدواژه‌ها = هخامنشیان
مشارکت اقتصادی زنان غیر درباری در عصر هخامنشی با استناد به الواح تخت جمشید

دوره 1، شماره 2، بهمن 1400، صفحه 68-101

فرشته السادات حسینی بجدنی؛ بهرخ جمالی


دربار و درباریان در دوره ی مادها و هخامنشیان

دوره 1، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 1-13

محمد داندامایف؛ منصور حمدالله زاده


خطوط وزبانهای رایج در قلمرو هخامنشی

دوره 1، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 68-102

لیلا شامیری