مشارکت اقتصادی زنان غیر درباری در عصر هخامنشی با استناد به الواح تخت جمشید

نوع مقاله : علمی - تخصصی

نویسندگان

فارغ التحصیل گروه تاریخ و باستان شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی، تهران، ایران.

چکیده

آگاهی‌های به دست آمده از زنان هخامنشی مبتنی بر آثار نویسندگان یونانی، الواح خزانه و باروی تخت‌جمشید، برخی آثار برجای مانده مانند مُهرها و تندیس‌ها است که علاوه بر اینکه اندک شمارند، اکثریت آن‌ها محدود به موقعیت ملکه‌ها و زنان درباری است. در این میان زنان غیر درباری به عنوان بخش قابل توجهی از جامعه هخامنشی کمتر مورد توجه قرار گرفته‌اند. پژوهش حاضر با هدف بررسی مشارکت اقتصادی زنان در عصر هخامنشی و به استناد الواح خزانه و باروی تخت جمشید، در صدد پاسخ به این پرسش اساسی است که زنان غیردرباری در جامعه هخامنشی چه مشاغلی را بر عهده داشته‌اند؟ در این پژوهش از مجموع 161 لوح بررسی شده، تعداد 49 لوح که مربوط به اطلاعات شغلی و دستمزدی بانوان بود در جدول‌های شمارۀ 1 و 2 به تفکیک آورده شده است. با گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه‌ای و بهره‌گیری از نظریه کارکردگرایی و استفاده از روش توصیفی – تحلیلی نتایجی حاصل شد. با در نظر گرفتن دو مولفۀ داشتن شغل و دریافت دستمزد، یافته‌های پژوهش بیانگر آن است که زنان در مشاغل متنوع و رده‌های شغلی مختلف بر اساس تخصص و توانمندی خود مشارکت داشته‌اند و در قبال انجام هر شغلی میزان مشخصی جیره که شامل جو و شراب و در مواقع محدود گوشت بود، دریافت میکرده‌اند و در مواردی نیز پرداخت دستمزد به صورت نقره بوده است.

چکیده تصویری

مشارکت اقتصادی زنان غیر درباری در عصر هخامنشی با استناد به الواح تخت جمشید

کلیدواژه‌ها

موضوعات