دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، بهمن 1400، صفحه 1-207 

علمی - تخصصی

6. بررسی تجارت در دوره ی ساسانی

صفحه 153-181

زهرا شکریان