اهداف و چشم انداز

موضوعاتی که در حوزه مطالعاتی و نشر این نشریه قرار می گیرد :

  • تاریخ ایران باستان
  • اسطوره های ایران باستان
  • منابع مادی تاریخ ایران (دستاوردهای باستان شناسی) 
  • مطالعات مرتبط با تمدن های همسایه تاثیرگذار یا تاثیرپذیر از ایران
  • جغرافیای تاریخی ایران باستان
  • مطالعات جامعه شناسی تاریخی ایران
  • حوزه فرهنگ و زبان های باستانی ایران
  • حوزه فرهنگ و زبان های باستانی متاثر یا تاثیرگذار بر ایران
  • اقوام محلی دوران باستان ایران
  • تاریخ نگاری در ایران 
  • تمدن ایران باستان و همسایگانش  .
  • اقوام پیش از آریائیها در فلات ایران.
  • مباحث هنر و صنایع  در ایران با تاکید بر دوره باستان
  • مباحث دین و اندیشه در ایران با تاکید بر دوره باستان.
  • مطالعات سکه شناسی ایران.
  • سایر موضوعات مرتبط با تاریخ به تشخیص فصلنامه.