موضوعات = فرهنگ و زبان های باستانی
تعداد مقالات: 6
1. دربار و درباریان در دوره ی مادها و هخامنشیان

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1400، صفحه 1-13

محمد داندامایف؛ منصور حمدالله زاده


2. مانویان چگونه زندیک شدند؟

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1400، صفحه 14-40

وحید اسدی؛ میرزا محمد حسنی


3. خطوط وزبانهای رایج در قلمرو هخامنشی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1400، صفحه 68-102

لیلا شامیری


4. نقش درخت بر ُمهر و اثر مُهرهای ایلامی (3000-539ق.م)

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1400، صفحه 123-161

مهرداد نوری مجیری


5. مسیحیان نسطوری و تأثیر آنها بر وقایع دوره خسرو دوم

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1400، صفحه 162-180

محمد ملکی


6. آغاز سخن به مناسبت اولین شماره نشریه - صاحب امتیاز

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1400، صفحه 8-8

منصور حمدالله زاده