کلیدواژه‌ها = اقتصاد
مشارکت اقتصادی زنان غیر درباری در عصر هخامنشی با استناد به الواح تخت جمشید

دوره 1، شماره 2، بهمن 1400، صفحه 68-101

فرشته السادات حسینی بجدنی؛ بهرخ جمالی


بررسی تجارت در دوره ی ساسانی

دوره 1، شماره 2، بهمن 1400، صفحه 153-181

زهرا شکریان