کلیدواژه‌ها = زنان غیردرباری
مشارکت اقتصادی زنان غیر درباری در عصر هخامنشی با استناد به الواح تخت جمشید

دوره 1، شماره 2، بهمن 1400، صفحه 68-101

فرشته السادات حسینی بجدنی؛ بهرخ جمالی