نویسنده = بهرخ جمالی
مشارکت اقتصادی زنان غیر درباری در عصر هخامنشی با استناد به الواح تخت جمشید

دوره 1، شماره 2، بهمن 1400، صفحه 68-101

فرشته السادات حسینی بجدنی؛ بهرخ جمالی


عوامل تأثیرگذار بر تقابل دولت ساسانی با یهودیان و مسیحیان

دوره 1، شماره 2، بهمن 1400، صفحه 181-207

بهرخ جمالی؛ فرشته السادات حسینی بجدنی