نمایه نویسندگان

ا

  • اسدی، وحید مانویان چگونه زندیک شدند؟ [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 14-40]

چ

  • چهری، محمد اقبال قنات کهریز چهر، یک سازۀ آبی نویافته از دوره تاریخی و اسلامی در منطقه بیستون، [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 103-122]

ح

د

  • داندامایف، محمد دربار و درباریان در دوره ی مادها و هخامنشیان [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 1-13]

ر

  • رحیمی، فتانه قنات کهریز چهر، یک سازۀ آبی نویافته از دوره تاریخی و اسلامی در منطقه بیستون، [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 103-122]

س

  • ساسان پور، شهرزاد روابط اقتصادی- تجاری و سیاسی ایران و چین در عصر ساسانیان [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 41-67]

ش

  • شامیری، لیلا خطوط وزبانهای رایج در قلمرو هخامنشی [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 68-102]
  • شعبانی، رضا مقدمه استاد شعبانی به مناسبت نشر اولین شماره [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 3-7]

م

  • ملکی، محمد مسیحیان نسطوری و تأثیر آنها بر وقایع دوره خسرو دوم [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 162-180]

ن