نویسنده = ������������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. قنات کهریز چهر، یک سازۀ آبی نویافته از دوره تاریخی و اسلامی در منطقه بیستون،

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1400، صفحه 103-122

محمد اقبال چهری؛ فتانه رحیمی