نویسنده = ���������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. مسیحیان نسطوری و تأثیر آنها بر وقایع دوره خسرو دوم

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1400، صفحه 162-180

محمد ملکی