نویسنده = ���������� ���������� ��������
تعداد مقالات: 2
1. مانویان چگونه زندیک شدند؟

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1400، صفحه 14-40

وحید اسدی؛ میرزا محمد حسنی


2. سخن مدیر مسئول نشریه

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1400، صفحه 9-10

میرزا محمد حسنی