نویسنده = میرزا محمد حسنی
مانویان چگونه زندیک شدند؟

دوره 1، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 14-40

وحید اسدی؛ میرزا محمد حسنی


سخن مدیر مسئول نشریه

دوره 1، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 9-10

میرزا محمد حسنی